Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/a danych osobowych, dalej ADO jest Syner Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie, pod adresem ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, dane kontaktowe e-mail: bok@syner.pl.

 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • podjęcia na Pana/i żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Syner Sp. z o. o. , w tym celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia);

  • realizacji zawartej z Syner sp. z o. o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia);

  • wypełniania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności kredytowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia);

  • marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Syner Sp. z o. o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia);

  • dochodzenia należności ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia);

  • wewnętrznych celów administracyjnych Syner Sp. z o. o. , w tym statystyki i raportowania wewnętrznego należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia);

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

  • podmioty, które przetwarzają Pana/i dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Agres Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Limit Pożyczka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;

  • instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/i danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

  • Komisja Nadzoru Finansowego

 • Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z Syner Sp. z o. o. umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody. Jeśli czynność nie doszła do skutku, dane przetwarzane są przez 3 lata od dnia zebrania danych;

  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Syner Sp. z o. o w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Syner Sp. z o. o. ;

  • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Syner Sp. z o. o. , przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Syner Sp. z o. o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 • Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Syner Sp. z o. o. , podanie przez Pana/ią danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 • Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w celu badania Pana/i zdolności kredytowej. Konsekwencją takiego przetwarzania może być odrzucenie Pana/i wniosku.