Regulamin Akcji Promocyjnej
„Pożyczka za darmo”
Syner Sp. z o.o.

§ 1

Organizatorem Akcji Promocyjnej, „Pożyczka za darmo” (zwanej dalej „Promocją”), jest Syner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468669, NIP 525-257-63-86, Regon 147043047, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 PLN, (zwanym dalej „Pożyczkodawcą”)

§ 2


Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Wniosek o pożyczkę - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej www.syner.pl, prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne dane wskazywane we wniosku - rozpatrywany przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika,

 • Umowa - oznacza Ramową Umowę Pożyczki, w której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na zasadach określonych w Umowie;

 • Pośrednik - oznacza firmę Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461761 , NIP 525- 255- 57- 63 , Regon 14667133300000, świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy Syner Sp. z o. o.;

 • Pożyczkobiorca - osoba fizyczna zaciągająca pożyczkę od Pożyczkodawcy,

 • Prowizja - oznacza koszt udzielenia Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie z tytułu przyznania pożyczki lub w innych przypadkach przewidzianych w umowie stron;

 • Odsetki - wyliczone na podstawie stopy procentowej koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie;

 • Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zgodnie z Umową.

§ 3


Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 • Promocja trwa od 08.12.2017r. do jej odwołania.

 • Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorcy oraz ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy

 • Poprzez przystąpienie do Promocji Pożyczkobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Promocja dotyczy tylko tych Pożyczkobiorców którzy w terminie obowiązywania Promocji zawrą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika Umowę i przystąpią do Promocji.

 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki u Pożyczkodawcy

 • Pożyczkobiorca na pierwszą pożyczkę, o którą składał Wniosek o pożyczkę, w okresie trwania Promocji otrzyma rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek.

 • Warunkiem skorzystania z Promocji w postaci rabatu jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w Terminie Spłaty Pożyczki.

 • W przypadku zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek przestaje obowiązywać i Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze kosztami Prowizji i Odsetek dotyczącymi zaciągniętej pożyczki (Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki Syner Sp. z o.o.)

 • Wnioski o pożyczkę złożone po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawniają do uczestnictwa w Promocji.