Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez Syner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000468669, NIP 525-257-63-86, Regon 147043047, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 PLN, (dalej jako „Syner”).

Profil - oznacza indywidualne konto internetowe założone na stronie www.syner.pl przez Użytkownika.

Pośrednik - oznacza firmę Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461761 , NIP 525- 255- 57- 63 , Regon 14667133300000, świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy Syner Sp. z o. o.;

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Ramowa Umowa Pożyczki - oznacza oddzielne porozumienie zawierane pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, na podstawie którego Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazania za rzecz Pożyczkobiorcy zawnioskowanej kwoty Pożyczki.

Serwis - system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie syner.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług.

Usługa - usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Użytkownik - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy pożyczki.


§ 1


1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.syner.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Regulamin określa warunki, na jakich Syner udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.syner.pl (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz Syner jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Syner.

5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.


§ 2


1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Zawarcie Umowy Pożyczki uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.

4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
b) posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
c) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
d) przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.

7. Syner dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Syner, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.


§ 3


1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.syner.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.

4. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Umowy Pożyczki.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.


§ 4


1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
a) na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
b) w przypadku usług odpłatnych - rezygnacji z usługi.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.

4. Syner zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.


§ 5


1. Syner dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

2. Syner zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.


§ 6


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.


§ 7


1. Syner zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
a) podania nieprawdziwych danych osobowych,
b) udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
c) naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Syner.


§ 8


1. Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Syner.

2. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Syner jest zabronione.


§ 9


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Syner.

2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.


§ 10


1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez Syner usług drogą elektroniczną: drogą pisemną na adres pocztowy Syner Sp. z o.o. (ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Białystok) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny (bok@syner.pl).

2. Syner rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Syner poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji Syner poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej.


§ 11


1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

5. O zmianach Regulaminu Syner informuje na stronach Serwisu.

6. Syner może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Syner informuje ogłoszeniem w Serwisie.